Warunki świadczenia usług

Warunki korzystania ze strony internetowej

1.	Warunki
Uzyskując dostęp do tej Witryny dostępnej pod adresem https://logowaniepl.theloginhub.com/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji
Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze Strony The Login Hub wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

modyfikować lub kopiować materiały;
używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie The Login Hub;
usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
przenoszenie materiałów na inną osobę lub „odbicie lustrzane” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
Umożliwi to zamknięcie serwisu The Login Hub w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu, Twoje prawo do oglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one drukowane, czy w formie elektronicznej. Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały stworzone za pomocą Generatora Warunków świadczenia usług.

3. Zastrzeżenie
Wszystkie materiały na stronie The Login Hub są dostarczane „tak jak są”. Centrum logowania nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, dlatego neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto The Login Hub nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub rzetelności wykorzystania materiałów w swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną.

4. Ograniczenia
Login Hub ani jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użyciem lub niemożnością wykorzystania materiałów znajdujących się na stronie The Login Hub, nawet jeśli The Login Hub lub upoważniony przedstawiciel tej strony został powiadomiony ustnie lub napisane, o możliwości takiego uszkodzenia. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody. Ograniczenia te mogą nie dotyczyć użytkownika.

5. Poprawki i Errata
Materiały pojawiające się na Stronie The Login Hub mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Centrum logowania nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały w tej Witrynie będą dokładne, kompletne lub aktualne. Login Hub może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić materiały zawarte w jego Serwisie. Login Hub nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki
Centrum logowania nie sprawdziło wszystkich witryn, do których prowadzą linki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą linki. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez The Login Hub. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny
Centrum logowania może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

9. Prawo właściwe
Wszelkie roszczenia związane ze Stroną The Login Hub podlegają prawu pl bez względu na jego kolizję z przepisami prawa.